Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres i definicje

1.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe („OWH”) dotyczą umów sprzedaży urządzeń elektronicznych zawieranych pomiędzy Państwem jako sprzedawcą a nami (Foxway OÜ; adres siedziby Killustiku põik 1, okręg Tartu, 60534, Estonia) jako kupującym.
1.2. Niniejsze OWH mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich zawartych z nami umów w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
1.3. Zapewniamy Państwu możliwość sprzedaży nam używanych urządzeń elektronicznych na warunkach niniejszych OWH. Szczegółowo wymienione są produkty, które można nam sprzedać a ich ceny sprzedaży są obliczane online na stronie Programu Odkup http://3.252.156.19

2. Wstępna cena zakupu, oferty sprzedaży

2.1. Jeśli chcecie Państwo sprzedać nam urządzenia elektroniczne, musicie złożyć nam ofertę sprzedaży, określając stan urządzenia, które chcecie nam sprzedać, wszystkie parametry tych produktów oraz wszystkie informacje wymagane na stronie Programu Odkup. Musicie podać nam zgodne z prawdą informacje o typie, stanie, funkcjonalności i akcesoriach.
2.2. Na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji zostanie wyliczona i wyświetlona online szacunkowa cena zakupu Państwa urządzenia przez Foxway. Przesyłając nam swoją ofertę sprzedaży online i wysyłając do nas urządzenia będące przedmiotem oferty zgodnie z punktem 3 OWH, składacie Państwo nam wiążącą ofertę sprzedaży tych urządzeń w cenie, która została wskazana online. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia Państwa oferty zakupu.
2.3. Cena zakupu urządzenia zależy od rzeczywistego stanu urządzenia, a wstępna cena zakupu jest wyliczana na podstawie Państwa odpowiedzi online na temat stanu urządzenia. Wstępna cena zakupu może ulec zmianie, biorąc pod uwagę rzeczywisty stan urządzenia oraz dokonaną przez nas wycenę zgodnie z punktem 4 OWH.

3. Dostawa

3..1. Abyśmy mogli sprawdzić urządzenia i ustalić, czy Państwa ocena stanu urządzeń jest prawidłowa, należy przesłać do nas urządzenia będące przedmiotem Państwa oferty sprzedaży. Na Państwa adres e-mail prześlemy adres URL, z którego można otrzymać unikalny kod wysyłkowy, którego należy użyć, aby wysłać urządzenie za pośrednictwem InPost. Aby zapewnić bezpieczną wysyłkę urządzenia, urządzenie należy zapakować zgodnie z wytycznymi zawartymi w przesłanej przez nas wiadomości e-mail, korzystając z oryginalnego opakowania producenta lub opakowania równoważnego. Przesłanie do nas urządzenia jest dla Państwa bezpłatne.
3.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na nas po przekazaniu przesyłki przewoźnikowi/nadaniu przesyłki i bezpiecznym zapakowaniu urządzenia. W przypadku nieprzestrzegania wytycznych dotyczących pakowania dostarczonych przez nas drogą mailową oraz nieprawidłowego zapakowania urządzenia, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na nas z chwilą odebrania urządzenia od przewoźnika.
3.3. Urządzenia należy przesłać do nas w ciągu 4 dni od daty zarejestrowania oferty sprzedaży online. W przypadku wysłania do nas urządzeń po upływie 4 dni od daty zarejestrowania oferty sprzedaży online, mamy prawo do dokonania ponownej wyceny ceny zakupu urządzeń zgodnie z punktem 4 OWH.

4. Cena zakupu i zawarcie umowy sprzedaży

4.1. Po otrzymaniu urządzeń sprawdzimy, czy Państwa przesyłka zawiera urządzenie będące przedmiotem oferty zakupu i ocenimy jego stan w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania. Będziecie Państwo mogli zobaczyć status urządzenia wysłanego do nas poprzez link, który wyślemy na e-mail.

4.2. W przypadku, gdy dokonana przez Państwa wycena urządzenia i jego wstępna cena sprzedaży odpowiada lub jest niższa niż nasza wycena urządzenia, przyjmiemy Państwa ofertę sprzedaży i poinformujemy e-mailem o jej akceptacji. Po zaakceptowaniu Państwa oferty sprzedaży dokonamy płatności, która odpowiada rzeczywistej wartości urządzenia według naszej oceny (wartość wstępna według oceny przez Państwa lub wyższa wartość w przypadku rzeczywistej wyższej wartości) zgodnie z punktem 5 OWH.

4.3. W przypadku, gdy Państwa wycena jest wyższa niż rzeczywista wartość wycenianych przez nas urządzeń, skontaktujemy się z Państwem e-mailem, poinformujemy Państwa o przyczynach, dla których rzeczywista wartość tych urządzeń jest niższa niż Państwa wycena i przedstawimy ofertę kupna w nowej cenie, która odpowiada rzeczywistej wartości urządzenia zgodnie z naszą wyceną. Macie Państwo 4 dni robocze na odrzucenie naszej nowej oferty zakupu, odpowiadając na wiadomość e-mail. Jeśli nie odrzucicie Państwo naszej oferty zakupu, zwrócimy urządzenie.

4.4. W przypadku, gdy wyślecie Państwo do nas urządzenia później niż 4 dni od zarejestrowania oferty zgodnie z punktem 3 OWH, mamy prawo do ponownej wyceny urządzenia niezależnie od tego, czy Państwa wstępna wycena odpowiada naszej ocenie. W takim przypadku złożymy Państwu ofertę kupna zgodnie z punktem 4.3 OWH.

4.5. Jeśli stwierdzimy, że brakuje któregoś z urządzeń, które zaoferowaliście nam Państwo w pierwotnej ofercie zakupu, poinformujemy Państwa o tym e-mailem po otrzymaniu przez nas przesyłki. Jeśli poinformujecie nas, że nie chcecie już sprzedawać nam brakujących urządzeń lub nie odpowiecie na nasze powiadomienie, a my nie otrzymamy brakujących urządzeń w ciągu 7 dni od wysłania powiadomienia, Państwa pierwotna oferta zakupu w odniesieniu do brakujących urządzeń wygasa. Jeśli zechcecie Państwo zaoferować nam te urządzenia później, należy złożyć nam nową ofertę zakupu zgodnie z punktem 2 OWH.

4.6. Jeśli przesyłka do nas będzie zawierała urządzenie, które nie zostało zarejestrowane w ofercie zakupu zgodnie z punktem 2 OWH, wysyłka tego urządzenia stanowi dla nas zaproszenie do złożenia oferty zakupu tego urządzenia. W takim przypadku złożymy Państwu ofertę kupna zgodnie z punktem 4.3 OWH.

4.7. We wszystkich przypadkach umowę sprzedaży urządzeń między nami a Państwem uważa się za zawartą po dokonaniu przez nas płatności zgodnie z punktem 5 OWH.

5. Płatności

5.1. Ustalona wartość urządzenia zostanie wydana w postaci karty podarunkowej MediaMarkt i przesłana do Państwa na podany adres mailowy.
5.2. Płatności dokonamy w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia oferty kupna zgodnie z punktem 4.2 OWH lub od przyjęcia naszej oferty kupna zgodnie z punktem 4.3 OWH.

6. Zapewnienia sprzedającego

6.1. Zapewniacie Państwo, że:
6.1.1. wszystkie urządzenia oferowane nam do sprzedaży, zgodnie z prawem stanowią Państwa własność lub urządzenia te są własnością osoby trzeciej, która w sposób wyraźny upoważniła Państwa do sprzedaży i przeniesienia własności urządzenia;
6.1.2. zgodnie z Państwa najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie ma żadnych powodów, które pozwalałyby przypuszczać, że oferowane przez Państwa urządzenie było, jest lub może być przedmiotem przestępstwa, w szczególności oszustwa, kradzieży i/lub innego przestępstwa przeciwko mieniu;
6.1.3. zgodnie z Państwa najlepszą wiedzą i przekonaniem, nie macie Państwo żadnych powodów lub podejrzeń, na przykład opartych na pochodzeniu urządzenia lub na podstawie ceny, którą pierwotnie zapłaciliście przy zakupie, które uzasadniają przypuszczenie, że urządzenie nie jest oryginalne , tj. jest podróbką i/lub narusza prawa autorskie, a tym samym narusza prawa właściciela znaku towarowego i/lub autora;
6.1.4. Państwa oferta nie narusza żadnych innych praw osób trzecich;
6.1.5. przedstawiony przez Państwa opis urządzenia jest dokładny, kompletny i nie wprowadza w błąd;
6.1.6. nie ukrywacie Państwo przed nami żadnych widocznych i/lub ukrytych wad urządzenia;
6.2. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu (np. kopii dowodu zakupu), jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do własności lub pochodzenia urządzenia.
6.3. Zobowiązujecie się Państwo przejąć od nas odpowiedzialność cywilną tytułem roszczeń stron trzecich, które wynikają z naruszenia Państwa zapewnień wymienionych w punkcie 6.1 OWH w odniesieniu do urządzeń będących przedmiotem Państwa oferty i zawartej między nami umowy sprzedaży. Zobowiązujecie się również do zrekompensowania nam wszelkich szkód, w tym uzasadnionych kosztów obrony prawnej, które poniesiemy w wyniku tych roszczeń osób trzecich.

7. Dane klienta i polityka prywatności

7.1. W celu dokonania zakupu Państwa urządzenia musimy przetwarzać Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, dane rachunku bankowego, adres e-mail). Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań oraz świadczenia na rzecz Państwa usług opisanych w niniejszych OWH.
7.2. Macie Państwo obowiązek przekazać nam prawidłowe dane oraz dokonywać niezwłocznej aktualizacji odpowiednich informacji.
7.3. Odpowiadacie Państwo za zabezpieczenie i usunięcie wszystkich danych z urządzeń przed ich wysłaniem do nas. W przypadku, gdy przesłane do nas urządzenia zawierają jakiekolwiek dane, dołożymy wszelkich starań, aby usunąć te dane podczas oceny urządzeń zgodnie z punktem 4 OWH. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe usunięcie danych z urządzeń oraz za utratę danych na urządzeniach.
7.4. Państwa dane będą przetwarzane bezpiecznie zgodnie z przepisami o ochronie danych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak przetwarzamy Państwa dane i jak można usunąć swoje dane z naszych systemów, należy zapoznać się z naszą polityką prywatności pod adresem https://www.foxway.com/en/privacy-policy/

8. Zapisy końcowe

8.1. Ponosimy bez ograniczeń odpowiedzialność za wyrządzone przez nas szkody jedynie w przypadku rażącego niedbalstwa z naszej strony
8.2. Nie uznajemy żadnych ogólnych warunków handlowych naszych kontrahentów, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych OWH, chyba że ich obowiązujący charakter został wyraźnie uzgodniony na piśmie. Niniejsze OWH obowiązują również w przypadku, gdy wykonamy umowę bez zastrzeżeń ze świadomością sprzecznych lub odmiennych warunków.
8.3. W przypadku, gdy osoba trzecia dotuje zawieraną przez nas transakcję sprzedaży (na przykład, jeśli nasz partner zapłaci Państwu dodatkową kwotę za urządzenie w gotówce lub wydając kartę podarunkową), cena sprzedaży urządzenia w stosunku umownym między nami będzie ceną urządzenia opartą na naszej wycenie zgodnie z punktem 4 OWH. Jednak w przypadku rozwiązania umowy sprzedaży urządzenia zawartej między nami z jakiegokolwiek powodu, należy pamiętać, że będziecie Państwo zobowiązani do zapłaty na rzecz strony trzeciej kwot wpłaconych za urządzenie przez tą stronę trzecią.
8.4. Do umowy zawartej między Państwem a nami mają zastosowanie przepisy prawa Republiki Estońskiej oraz jurysdykcja sądów estońskich. Ten wybór prawa nie ma wpływu na stosowanie norm obowiązujących w państwie, w którym ma Pan/Pani miejsce zwykłego pobytu w momencie zawierania umowy.

Media Markt - Sklep internetowy mediamarkt.pl